روشهای پرداخت

- پرداخت از طریق کلیه کارتهای عضو شتاب

- پرداخت از طریق اعتبار حساب کاربری

- پرداخت از طریق کارت به کارت 

       به شماره کارت 6219861020010707 بانک سامان بنام بهنام مافی